Edith Marcus, Hawdala-Teller, Altona, produziert 1. Drittel 20. Jhdt.; bemalt 1936, Porzellan, bemalt, bedruckt (Aufglasur), H = 2,6 cm, Dm = 25,2 cm; Jüdisches Museum Berlin, Inv.-Nr. 2006/163/0, Foto: Jens Ziehe
Nach oben springen